ប្ដូរភាសា :

សេក្ដីជូនដំណឹង

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស