ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​របស់អ្នកនាំពាក្យ​សាលាដំបូងខេត្តកំពតថ្ងៃទី ០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០​