ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិពិនិត្យបញ្ជីទណ្ឌិតដែលត្រូវស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោស
ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិពិនិត្យបញ្ជីទណ្ឌិតដែលត្រូវស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោស និងលើកលែងទោស និងបន្ធូរបន្ថយទោស បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា “ ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោស និងលើកលេងទោសដល់ទណ្ឌិតក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជា ” ដែលមានការចូលរួមពីអនុប្រធាន និងសមាជិកគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិ នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ ។