ពិធីបើក “សន្និបាតបូកសរុបការងារយុត្តិធម៌ ឆ្នាំ ២០១៥ និង លើកទិសដៅការងារយុត្តិធម៌ ឆ្នាំ ២០១៦” នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌
ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើក “សន្និបាតបូកសរុបការងារយុត្តិធម៌ ឆ្នាំ ២០១៥ និង
លើកទិសដៅការងារយុត្តិធម៌ ឆ្នាំ ២០១៦” នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ ។