កិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ ខែ ឧសភា
កិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់អគ្គាធិការដ្ឋានកិច្ចការតុលាការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ នារសៀល ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ។