កិច្ចប្រជុំ របស់គណៈកម្មការ ដើម្បីពិនិត្យលក្ខណវិនិច្ឆ័យ សម្រាប់ធ្វើការសមាហរណកម្ម នៅក្នុងថ្នាក់ និងឋានន្តរស័ក្តិនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា
ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ របស់គណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យលក្ខណវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ធ្វើការសមាហរណកម្មនៅក្នុងថ្នាក់ និងឋានន្តរស័ក្តិនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា នាព្រឹក ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ ។