ប្រកាស ស្តីពីការបញ្ចូលក្របខណ្ឌ និងតែងតាំងក្រឡាបញ្ជីកម្មសិក្សា នូវសិស្សសាលាភូមិន្ទក្រឡាបញ្ជីជំនាន់ទី៤ នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ចំនួន ៩៣ រូប ឲ្យទៅបម្រើការងារនៅតាមសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តចំនួន ២២ ។
ប្រកាស ស្តីពីការបញ្ចូលក្របខណ្ឌ និងតែងតាំងក្រឡាបញ្ជីកម្មសិក្សា នូវសិស្សសាលាភូមិន្ទក្រឡាបញ្ជីជំនាន់ទី៤ នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ចំនួន ៩៣ រូប ឲ្យទៅបម្រើការងារនៅតាមសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តចំនួន ២២ ។