លិខិតបង្គាប់ការ ស្តីពីការចាត់ឲ្យក្រឡាបញ្ជីកម្មសិក្សាជំនាន់ទី៤ ចំនួន ៩៣ រូប ទៅបង្ហាញខ្លួន និងចូលបម្រើការងារនៅអង្គភាពសាមី ។
លិខិតបង្គាប់ការ ស្តីពីការចាត់ឲ្យក្រឡាបញ្ជីកម្មសិក្សាជំនាន់ទី៤ ចំនួន ៩៣ រូប ទៅបង្ហាញខ្លួន និងចូលបម្រើការងារនៅអង្គភាពសាមី ។