លិខិត ស្តីពីការចាត់ឲ្យក្រឡាបញ្ជីកម្មសិក្សាជំនាន់ទី៤ ឡើងមកបំពេញសលាកប័ត្រព័ត៌មានមន្ត្រីរាជការ នៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការបុគ្គលិក នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ ។
លិខិត ស្តីពីការចាត់ឲ្យក្រឡាបញ្ជីកម្មសិក្សាជំនាន់ទី៤ ឡើងមកបំពេញសលាកប័ត្រព័ត៌មានមន្ត្រីរាជការ នៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការបុគ្គលិក នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ ។


អង្ការ៍ 08 ឧសភា 2018  |  បានអាន 2273
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000677199