ប្ដូរភាសា :

សន្ទានុក្រមច្បាប់

សូមស្វែងរកពាក្យដែលពាក់ពាន់នៅទីនេះ

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស