ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
102 ច្បាប់ស្តីពីសហជីព(០០៧/០៥១៦) ច្បាប់ 17 May 2016
101 ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម​(០០៦/០៤១៦) ច្បាប់ 11 April 2016
99 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីការបង្កើត​ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី(០០៤/០២១៦) ច្បាប់ 05 February 2016
100 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៤(០០៥/០២១៦) ច្បាប់ 05 February 2016
98 ច្បាប់ស្តីពី សុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ(០០៣/០១១៦) ច្បាប់ 28 January 2016
302 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុនមីសែល ខបភើរេសិន(០០១/០១០៩) ច្បាប់ 26 January 2016
96 ពិធីសារសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀងម៉ារ៉ាកេស ស្តីពីការបង្កើត​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក ដើម្បីបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម​ទៅក្នុង​ឧបសម្ព័ន្ធ ១ក នៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ម៉ារ៉ាកេស(០០១/០១១៦) ច្បាប់ 14 January 2016
97 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពី ការបង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ាន(០០២/០១១៦) ច្បាប់ 14 January 2016
173 ច្បាប់ស្តីពី ស្ថិតិ(១៨/១២១៥) ច្បាប់ 24 December 2015
171 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦(១៦/១២១៥) ច្បាប់ 17 December 2015
172 ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍(១៧/១២១៥) ច្បាប់ 17 December 2015
2506 The law on telecommunications ច្បាប់ 17 December 2015
167 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២១ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភា(១២/១២១៥) ច្បាប់ 11 December 2015
170 ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់(១៥/១២១៥) ច្បាប់ 11 December 2015
165 ច្បាប់ស្តីពី សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល(១០/០៨១៥) ច្បាប់ 12 August 2015
163 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៣(០៨/០៧១៥) ច្បាប់ 29 July 2015
164 ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស(០៩/០៧១៥) ច្បាប់ 29 July 2015
162 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(០៧/០៧១៥) ច្បាប់ 10 July 2015
159 ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់(០៤/០៥១៥) ច្បាប់ 18 May 2015
160 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​នៃច្បាប់ស្តីពីអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(០៥/០៥១៥) ច្បាប់ 18 May 2015
161 ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា២៣ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត(០៦/០៥១៥) ច្បាប់ 18 May 2015
157 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត(០២/០៣១៥) ច្បាប់ 26 March 2015
158 ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត(០៣/០៣១៥) ច្បាប់ 26 March 2015
156 ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក(០១/០១១៥) ច្បាប់ 09 January 2015
154 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥(២៦/១២១៤) ច្បាប់ 18 December 2014
76 ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា៧៦ និងមាត្រាទាំងឡាយជំពូកទី១៥ថ្មី ដល់ជំពូកទី១៦ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(២២/១០១៤) ច្បាប់ 23 October 2014
153 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម(២៥/១០១៤) ច្បាប់ 23 October 2014
150 ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង(២១/០៧១៤) ច្បាប់ 04 August 2014
148 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ច្បាប់ 17 July 2014
144 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ(១៥/០៧១៤) ច្បាប់ 16 July 2014
Page 7 of 19