ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសា ប្រភេទឯកសា ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស) ចែករំលែក
28182 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១ សសរ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ (០១១/០២១៩) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 12 February 2019
898 Prakas #002 on The Determination of Roles qnd Duties of the Control Agent in Private Medical Paramedical and Medical Aid Services (002/0307) ប្រកាស 01 March 2007
899 ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពីការកំណត់តួនាទី ភារកិច្ច របស់ភ្នាក់ងារ​ត្រួតពិនិត្យ សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត​(០០២/០៣០៧) ប្រកាស 01 March 2007
900 ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពីការកែសម្រួល​ប្រកាសលេខ ០២០/០១ អបសមព ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០១ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ ស្តីពីបែបបទ​និងល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការសុំបើក ឫបិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ​ ឬប្តូរទីតាំង នៃសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត-អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តឯក ប្រកាស 04 September 2003
1759 ប្រកាសលេខ ០០២ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីបីលតាប័ត្រធានារ៉ាប់រងយានយន្តជាកាតព្វកិច្ច ប្រកាស 03 January 2006
29287 ប្រកាស និងសារាចរណែនាំ សំរាប់អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ (២០០១-២០០៤) ប្រកាស 08 September 2004
97 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពី ការបង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ាន(០០២/០១១៦) ច្បាប់ 14 January 2016
157 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត(០២/០៣១៥) ច្បាប់ 26 March 2015
205 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១១(០២/០៣១៣) ច្បាប់ 06 March 2013
216 កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេរីភាវូបនីយកម្ម​ពេញលេញ​នៃសេវាកម្មុដឹកជញ្ជូន​ទំនីញតាមផ្លូវអាកាស​ រួមទាំងពិធីសារចំនួន ២ និងកិច្ចព្រមព្រៀង​ពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាស​ រួមទាំងពិធីសារចំនួន ៦ (០០២/០២១១) ច្បាប់ 09 February 2011
238 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៧(០០២/០២១០) ច្បាប់ 26 January 2010
304 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកា​ទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ​ ២០០៦ (០២/០១០៩) ច្បាប់ 26 January 2009
415 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការ​នារី និងយុវនីតិសម្បទា ច្បាប់ 17 January 2005
454 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៥(០២/១២០៤) ច្បាប់ 30 December 2004
534 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៩ (០០២/០១០១) ច្បាប់ 27 January 2001
537 ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង(និរាករណ៍)(០២/០៧០០) ច្បាប់ 25 July 2000
554 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី(០០២/០៧៩៤)និរាករណ៍ ច្បាប់ 20 July 1994
567 កិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទាន រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(០០២/០៥៩៥) ច្បាប់ 08 May 1995
571 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រ សិល្បៈ(០២/០១៩៦) ច្បាប់ 24 January 1996
574 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ឱសថ(០២/០៦៩៦) ច្បាប់ 17 June 1996
707 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច​៥ឆ្នាំលើកទី១ ១៩៩៦-២០០០ (០២/០៤៩៧) ច្បាប់ 25 April 1997
717 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកា​ទូទៅរបស់រដ្ឋ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៦(០០២/០១៩៨) ច្បាប់ 28 January 1998
3056 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក(០០២/០១១៧) ច្បាប់ 26 January 2017
12533 ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា៣៤ថ្មី មាត្រា ៤២ មាត្រា ៤៩ មាត្រា ៥៣ និងមាត្រា ១១៨ថ្មី រដ្ឋធម្មនុញ្ញ(០០២/០២១៨) ច្បាប់ 27 February 2018
28015 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀង ឥណទាន ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៩៥ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(០០២/០៨៩៥) ច្បាប់ 08 May 1995
28018 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ១៩៩៤(១៩៩៣) ច្បាប់ 28 December 1993
28171 ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច (០០២/០១១៩) ច្បាប់ 02 January 2019
114 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០០២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​អន្តរក្រសួង​ត្រួតពិនិត្យ​ និងញ្ជាក់សុវត្ថិភាព​សំណង់រោងចក្រផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់​ និងផលិតស្បែកជើង (០០២/០១១៤) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 09 January 2014
327 កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន​ស្តីពីការដឹកជញ្ជូន​ពហុរូបភាព(០២/០១០៨) ធ​ម្មនុញ្ញ 19 January 2008
490 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​និងក្នុងរង្វង់​រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត​ប្រជាធិបតេយ្យឡាវ ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ និងសាធារដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការសម្រួលនៃការ​ដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់​ព្រំដែន(០២/០១០៣) ធ​ម្មនុញ្ញ 20 January 2003
Page 7 of 251