ប្ដូរភាសា :

អំពីរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ពីឆ្នាំ១៩៤៥រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន