ប្ដូរភាសា :

សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ​លើ​រឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីជាក់ស្តែង

         សូមជម្រាបសាធារណជន​ ឲ្យបានជ្រាបថា សេចក្តីសម្រេចតុលាការ​ខាងក្រោមដែលបានដាក់នៅក្នុង​គេហទំព័រនេះ​ គឺជាសេចក្តីសម្រេចក្នុង​​រឿងក្តីជាក់ស្តែង​ហើយ​មិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចគំរូនោះទេ ។​ នឹង​មាន​សេចក្តីសម្រេច​​ដែល​ដោះស្រាយ​​ជាក់ស្តែង​​នៅ​តាម​តុលាការ​​នឹង​ត្រូវដាក់បង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់​នៅក្នុង​គេហទំព័រ​នេះ​ជាបន្តទៀត ។ 

 

ចំពោះសេចក្តីសម្រេចគំរូរបស់តុលាការ​សូមចុចតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម ៖

http://www.moj.gov.kh/kh/sample-civil-documents

លេខរៀង ខ្លឹមសារ​ សាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ទាញយក
1 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២៩ «ម» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ (ទាមទារប្រាក់កម្ចី) រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
2 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៥៩ «ជ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
3 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៨៨ «ឆ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
4 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២១«ជ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
5 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២២«ជ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
6 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២៨«ម» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
7 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៧៧«ង១» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
8 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៤៣ «ខ» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
9 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៥០ «ភ» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
10 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៧៣ «ភ» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
11 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៦២ «ឋ» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
12 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៨៤ «ឆ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
13 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៥៦ «គ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
14 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១២១ «ឋ» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
15 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១២៦ «ស» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
16 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១២៥ «ស» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
17 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៥២ «គ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
18 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៩១ «ង» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
19 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០១៥ «ប» ប្រកាសថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
20 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩១១ «ឃ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
21 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៦១ «ដ» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
22 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៦០ «ឆ» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
23 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៥០ «ប» ប្រកាសថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
24 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣១៩ «ធ» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
25 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៩០ «ឆ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
26 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៣៩ «ស» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៨ ខែ កកដា ឆ្នាំ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
27 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៨០ «ប» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
28 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥២១ «ឆ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
29 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៣៣ «ញ» ប្រកាសថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
30 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៤៧ «ធ» ប្រកាសថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
31 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣៨៣ «ញ» ប្រកាសថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
32 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤៩២ «រ» ប្រកាសថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
33 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៣៦ «ព»ប្រកាសថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
34 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១១៤ «ក១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
35 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥០២ «ត» ប្រកាសថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
36 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០២៤ «ក១» ប្រកាសថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
37 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២១ «ជ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
38 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៥២ «ខ» ប្រកាសថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
39 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៦១ «ឆ» ប្រកាសថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
40 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៤៦ «ត» ប្រកាសថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
41 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៤០ «ស» ប្រកាសថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
42 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩ «ជ» ប្រកាសថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ កំពង់ធំ ទាញយក
43 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤ «ឃ» ប្រកាសថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  ឧត្តរមានជ័យ ទាញយក
44 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៣ «ក» ប្រកាសថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ សៀមរាប ទាញយក
45 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៩១ «ឈ» ប្រកាសថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
46 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥០៥ «ន» ប្រកាសថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
47 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥០១ «ត» ប្រកាសថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
48 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៥៣ «ឌ» ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
49 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១0៩៣ «ក១» ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
50 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២៥ «ជ១» ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
51 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០ «ជ» ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
52 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣ «ខ» ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឧត្តរមានជ័យ ទាញយក
53 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០១២ «ខ» ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ឧត្តរមានជ័យ ទាញយក​
54 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤ «ច» ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សៀមរាប ទាញយក
55 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤៩ «ង» ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ កំពង់ចាម ទាញយក
56 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨ «ឈ» ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៩ សៀមរាប ទាញយក
57 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧ «ឈ» ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៩ សៀមរាប ទាញយក
58 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤ «ឆ» ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ តាកែវ ទាញយក
59 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១ «ឆ» ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ តាកែវ ទាញយក
60 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០ «ឆ» ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ តាកែវ ទាញយក
61 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣៩ «ឆ» ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ត្បូងឃ្មុំ ទាញយក
62 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩២ «ឆ» ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ត្បូងឃ្មុំ ទាញយក
63 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៣ «ឃ» ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ កំពង់ធំ ទាញយក
64 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ 0៣ «ច» ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩ កំពង់ធំ ទាញយក
65 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៤៣ «ឆ» ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ត្បូងឃ្មុំ ទាញយក
66 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៤៤ «ឆ» ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ត្បូងឃ្មុំ ទាញយក
67 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៨ «ខ» ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រតនគិរី ទាញយក
68 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៦៤«ង» ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រចេះ ទាញយក
69 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៦«ង» ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រចេះ ទាញយក
70 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៩«ង» ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រចេះ ទាញយក
71 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៧៥«ឆ» ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាយមានជ័យ ទាញយក
72 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៧«ង» ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រចេះ ទាញយក
73 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦២៤«ជ» ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
74 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤៤៧«ញ» ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
75 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤៨៩«ភ» ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
76 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៥៥«ង» ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
77 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៤៤«រ» ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
78 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៩៩«ខ» ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
79 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤«គ» ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សៀមរាប ទាញយក
80 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០«ឃ» ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ព្រះវិហារ ទាញយក
81 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨១«គ» ចុះថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ប៉ៃលិន ទាញយក
82 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤០«ខ» ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ប៉ៃលិន ទាញយក
83 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣«ខ» ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ប៉ៃលិន ទាញយក
84 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១«ឃ» ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ តាកែវ ទាញយក
85 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២៦«ខ» ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
86 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៧៥/០៣«ឈ» ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ព្រះសីហនុ ទាញយក
87 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤«ក» ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ កំពង់ធំ ទាញយក
88 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៩«គ» ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ឧត្តរមានជ័យ ទាញយក
89 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤៩«ង» ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ កំពង់ចាម ទាញយក
90 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៣«ដ»/៥៦៩ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាយមានជ័យ ទាញយក
91 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៥«ញ»/៥៩៣ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាយមានជ័យ ទាញយក
92 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៩«ក» ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ កំពង់ធំ ទាញយក
93 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧«ក» ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ កំពង់ធំ ទាញយក
94 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៧«ឆ» ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ កណ្តាល ទាញយក
95 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៨«ឆ១» ចុះថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
96 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥«គ» ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សៀមរាប ទាញយក
97 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៩«ឃ» ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ព្រះវិហារ ទាញយក
98 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០១៧«ច» ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ តាកែវ ទាញយក
99 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០១«ឆ» ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ តាកែវ ទាញយក
100 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦៥«ក១» ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
101 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៧«ភ» ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
102 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៨«ច» ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
103 សាលដីការដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤០ក្រVII(ធ) ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ទាញយក
104 សាលាដីការដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១៥ «ក» ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ តុលាការកំពូល ទាញយក