ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​លើកទី១៩ "Informal ASEM Seminar on Human Rights"ក្រោមប្រធានបទ «Human Rights Education and Training» រៀបចំដោយមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Oslo