ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ «Intellectual Property for Least Developed Conutries» ដែលរៀបចំនៅទីក្រុង​ Stockholm ប្រទេសស៊ុយអ៊ែត