ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​​នៃ​ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា​នៃអង្គចៅក្រម ស្តីពីការ​ដាក់ពាក្យស្នើសុំ​ផ្តាច់​មុខងារ​ជាចៅក្រម ឬព្រះរាជអាជ្ញា​