ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនជាសិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងប្រជែង និងទទួលបានសលាកបត្រឯកត្តជនដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រជែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងផែនការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងប្រជែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣៕