ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីការផ្តល់សេវាព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសឌីជីថល