ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំ និងជំរុញឌីជីថលូបនីយកម្មនៃក្រសួងយុត្តិធម៌