ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១២៤/១០២ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំង ឯកឧត្តម ឡុង គឹមឃន ជារដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌

    ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១២៤/១០២ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំង ឯកឧត្តម ឡុង គឹមឃន ជារដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌។