ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

អនុក្រឹត្យលេខ ៨៤ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពី ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រី រាជការ ក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ចំនួន ២ រូប ឱ្យទៅបម្រើការងារនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ