ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

លទ្ធផលស្ថាពរ នៃ ការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសសិស្ស ក្រឡាបញ្ជី ជំនាន់ទី៩ នៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា