ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសមន្រ្តីកម្ពុជាចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ