ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីកំណើន ការងារ សមធម៌ ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព
កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា សម្រាប់ការកសាង និងការការពារមាតុភូមិ ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨
ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌១៩៩៦
អនុក្រឹត្យលេខ១៣០ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងយុត្តិធម៌២០២២
ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ៥២០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា២០២៣
អនុក្រឹត្យលេខ ១០១​ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា២០២៣
ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ៦៤៤ស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិអន្តរកាលសម្រាប់ការពន្យារពេលនៃការចូលនិវត្តន៍២០២៣
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ២០១៤
ប្រកាសលេខ៦៤ ក.យ.ប្រក/២៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ​ការបណ្តុះបណ្តាល​របស់សិស្សចៅក្រមផ្ទៃក្នុង២០២៣
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ២០១៤
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម២០១៤
ច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត ២០២៣
ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង២០២១
ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់២០២១
ច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ ២០២២