ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
អនុក្រឹត្យលេខ ២១​ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាដំបូង
ច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ២០២២
ច្បាប់ស្តីពីការចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ២០១៧
អនុក្រឹត្យលេខ២៣អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការ
ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច២០១៩
ច្បាប់ស្តីពីឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម២០១៧
ច្បាប់ស្តីពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញ២០១៤
ប្រកាសរួមលេខ ១០០១ សហវ.ប្រក ស្តីការផ្តល់់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ២០១២
អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលតុលាការកំពូល ២០១៦
ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិខ្មែរ ២០១៨
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត២០១៩
ច្បាប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក២០២៤
ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបល្បែងស៊ីសង ១៩៩៦
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី
ច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍់អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ ឆ្នាំ២០០៥
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់ក្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម ២០២០
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧អនក្រ.បក ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនិយាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល (៣៧/០២២៤)
ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ ២០២០
Page 3 of 5