ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

គោលការណ៍ណែនាំលេខ ០០៦ ស.ណ.ន របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រហាល័យ ស្តីពីការរៀបចំនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតនិងកិច្ចសហការជាតិក្នុងការស៊ើបអង្កេត