ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

The Statement of Spokesman of the Ministry of Justice