ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីសម្រេចស្តីការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើផ្នែកទោសប្បញ្ញត្តិនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីជលផល សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ និង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ​