ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧២៣/១៥៥៨ ស្តីពីការតែងតាំងមុខតំណែងឯកឧត្តម សាង តូនិច ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងយុត្តិធម៌