ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ឯកឧត្តម កើត សេកាណូ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃអង្គភាពថវិកាក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេសជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេីការរៀបចំគម្រោងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា ឆ្នាំ២០២៤-២០២៦ និងគម្រោងផែនការថវិកា ឆ្នាំ២០២៤

    តាមការចាត់តាំងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម កើត សេកាណូ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជេីញដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃអង្គភាពថវិកាក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ ដែលរួមមានអង្គភាពថវិកាថ្នាក់កណ្តាលនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ និងសាលាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេសជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លើការរៀបចំគម្រោងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា ឆ្នាំ២០២៤-២០២៦ និងគម្រោងផែនការថវិកា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានការអញ្ជេីញចូលរួមពីប្រធាន/តំណាងអង្គភាពថវិកាថ្នាក់កណ្តាល នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ និងអង្គភាពថវិកា នៃសាលាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ នៅទូទាំងប្រទេស ព្រមទាំងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។