ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/២០០៥ ស្តីពីការបញ្ចប់មុខតំណែងពីរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការគ្រប់រូបនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលបានទទួលការតែងតាំងមុនថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ និងតែងតាំងមុខតំណែងឥស្សរជនជារដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុត្តិធម៌