ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

លិខិតបង្គាប់ការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បង្គាប់មក លោក ឃ្លោក ដារ៉ា ឱ្យទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកស្តីទី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអន្តរជាតិ និង​អភិវឌ្ឍន៍វិស័យយុត្តិធម៌ រហូតដល់មានការតែងតាំងអគ្គនាយកជាផ្លូវការ