ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីសម្រេច របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការចាត់តាំងលោកជំទាវ ចាន់ សុទ្ធាវី ជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌