ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

អបអរសាទរខួបលើកទី៣០ នៃ «ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ» ២៤ កញ្ញា ១៩៩៣ - ២៤ កញ្ញា ២០២៣