ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០២៣/២២៤២ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲឱ្យលោកស្រី រស់ បូផាណា ចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍ត្បូងឃ្មុំ ស្ថិតក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀរវត្ស រយៈពេល២ ឆ្នាំ និងព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០២៣/២២៤៣ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យឯកឧត្តម អុិត សម្ផស្ស ចូលបំពេញមុខងារជាចៅក្រមនៅអង្គភាពដើមវិញ ។

                    ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០២៣/២២៤២ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲឱ្យលោកស្រី រស់ បូផាណា ចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍ត្បូងឃ្មុំ ស្ថិតក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀរវត្ស រយៈពេល២ ឆ្នាំ និងព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០២៣/២២៤៣ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យឯកឧត្តម អុិត សម្ផស្ស ចូលបំពេញមុខងារជាចៅក្រមនៅអង្គភាពដើមវិញ ។