ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០២៣/២២៤៤ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការតាំងស៊ប់ក្នុងឋានន្តរស័ក្តិអនុចៅក្រម នៃក្របខណ្ឌចៅក្រម ដល់ចៅក្រមកម្មសិក្សា ៤០រូប និងចាត់ឱ្យបំពេញការងារនៅសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ។

   ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០២៣/២២៤៤ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការតាំងស៊ប់ក្នុងឋានន្តរស័ក្តិអនុចៅក្រម នៃក្របខណ្ឌចៅក្រម ដល់ចៅក្រមកម្មសិក្សា ៤០រូប និងចាត់ឱ្យបំពេញការងារនៅសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ។