ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០២៣/២២៤៥ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការតាំងស៊ប់ក្នុងឋានន្តរស័ក្តិអនុព្រះរាជអាជ្ញា នៃក្របខណ្ឌព្រះរាជអាជ្ញា ដល់ព្រះរាជអាជ្ញារងកម្មសិក្សា ១៦រូប និងចាត់ឱ្យបំពេញការងារនៅអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្ត ។

        ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០២៣/២២៤៥ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការតាំងស៊ប់ក្នុងឋានន្តរស័ក្តិអនុព្រះរាជអាជ្ញា នៃក្របខណ្ឌព្រះរាជអាជ្ញា ដល់ព្រះរាជអាជ្ញារងកម្មសិក្សា ១៦រូប និងចាត់ឱ្យបំពេញការងារនៅអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្ត ។