ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

អនុក្រឹត្យលេខ ៩៥ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ តាមលំដាប់ថ្នាក់ ជូនមន្រ្តីរាជការចំនួន ៣០ រូប នៃក្រសួងយុត្តិធម៌