ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

អនុក្រឹត្យលេខ ២០៨ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ស្ដីពី ការការតែងតាំងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការក្រសួងយុត្តិធម៌